Monday
04:00 AM: Nitnem, Asa Di Var, Kirtan, Katha Vichar, Dhadi Varan, Kavishri
08:00 AM: Saver Di Sabha
10:00 AM: Sach-O-Sach (Repeat )
11:00 AM: Audio Book (Series)
12:00 PM: News
12:10 AM: Farmaishi Geet With Kahlon Sandeep (Repeat)
01:00 PM: Sur Sangeet
03:00 PM: News
03:10 PM: Non Stop Music
05:00 PM: News
05:10 PM: Audio Book (Series)
06:00 PM: Rehras Sahib, Kirtan, Katha Vichar, Dhadi Varan, Kavishri
07:30 PM: Sikh Siyasat Discussion
08:30 PM: Saver Di Sabha (Repeat)
10:30 PM: Sach-O-Sach (Repeat)
11:30 PM: Sur Sangeet
00:30 AM: Saver Di Sabha (Repeat)
02:30 AM: Sach-O-Sach (Repeat)
03:30 AM: Geet Sangeet

Tuesday
04:00 AM: Nitnem, Asa Di Var, Kirtan, Katha Vichar, Dhadi Varan, Kavishri
08:00 AM: Saver Di Sabha
10:00 AM: Sach-O-Sach (Repeat )
11:00 AM: Audio Book (Series)
12:00 PM: News
12:10 AM: Sikh Siyasat Discussion (Repeat)
01:00 PM: Sur Sangeet
03:00 PM: News
03:10 PM: Non Stop Music
05:00 PM: News
05:10 PM: Audio Book (Series)
06:00 PM: Rehras Sahib, Kirtan, Katha Vichar, Dhadi Varan, Kavishri
07:30 PM: Punjab Round Up (From Pakistan)
08:30 PM: Saver Di Sabha (Repeat)
10:30 PM: Sach-O-Sach (Repeat)
11:30 PM: Sur Sangeet
00:30 AM: Saver Di Sabha (Repeat)
02:30 AM: Sach-O-Sach (Repeat)
03:30 AM: Geet Sangeet

Wednesday
04:00 AM: Nitnem, Asa Di Var, Kirtan, Katha Vichar, Dhadi Varan, Kavishri
08:00 AM: Saver Di Sabha
10:00 AM: Sach-O-Sach (Repeat )
11:00 AM: Audio Book (Series)
12:00 PM: News
12:10 AM: Punjab Round Up (Repeat)
01:00 PM: Sur Sangeet
03:00 PM: News
03:10 PM: Non Stop Music
05:00 PM: News
05:10 PM: Audio Book (Series)
06:00 PM: Rehras Sahib, Kirtan, Katha Vichar, Dhadi Varan, Kavishri
07:30 PM: Vagde Paani
08:30 PM: Saver Di Sabha (Repeat)
10:30 PM: Sach-O-Sach (Repeat)
11:30 PM: Sur Sangeet
00:30 AM: Saver Di Sabha (Repeat)
02:30 AM: Sach-O-Sach (Repeat)
03:30 AM: Geet Sangeet

Thursday

04:00 AM: Nitnem, Asa Di Var, Kirtan, Katha Vichar, Dhadi Varan, Kavishri
08:00 AM: Saver Di Sabha
10:00 AM: Sach-O-Sach (Repeat )
11:00 AM: Audio Book (Series)
12:00 PM: News
12:10 AM: Vagde Paani (Repeat)
01:00 PM: Sur Sangeet
03:00 PM: News
03:10 PM: Non Stop Music
05:00 PM: News
05:10 PM: Audio Book (Series)
06:00 PM: Rehras Sahib, Kirtan, Katha Vichar, Dhadi Varan, Kavishri
07:30 PM: Teer Jan Tukka
08:30 PM: Saver Di Sabha (Repeat)
10:30 PM: Sach-O-Sach (Repeat)
11:30 PM: Sur Sangeet
00:30 AM: Saver Di Sabha (Repeat)
02:30 AM: Sach-O-Sach (Repeat)
03:30 AM: Geet Sangeet

Friday
04:00 AM: Nitnem, Asa Di Var, Kirtan, Katha Vichar, Dhadi Varan, Kavishri
08:00 AM: Saver Di Sabha
10:00 AM: Sach-O-Sach (Repeat )
11:00 AM: Audio Book (Series)
12:00 PM: News
12:10 AM: Teer Jan Tukka (Repeat)
01:00 PM: Sur Sangeet
03:00 PM: News
03:10 PM: Non Stop Music
05:00 PM: News
05:10 PM: Audio Book (Series)
06:00 PM: Rehras Sahib, Kirtan, Katha Vichar, Dhadi Varan, Kavishri
07:30 PM: Des Pardes
08:30 PM: Saver Di Sabha (Repeat)
10:30 PM: Sach-O-Sach (Repeat)
11:30 PM: Sur Sangeet
00:30 AM: Saver Di Sabha (Repeat)
02:30 AM: Sach-O-Sach (Repeat)
03:30 AM: Geet Sangeet

Saturday
04:00 AM: Nitnem, Asa Di Var, Kirtan, Katha Vichar, Dhadi Varan, Kavishri
09:00 AM: Stereo 974 Fm Show
01:00 PM: Des Pardes (Repeat )
03:00 PM: Lahaori Darbar
04:00 PM: Sach-O-Sach (Repeat)
05:00 PM: Desi Gallan Desi Lok
06:00 PM: Rehras Sahib, Kirtan, Katha Vichar, Dhadi Varan, Kavishri
07:30 PM: Stereo 974 Fm Show (Repeat)
11:30 PM: Lahaori Darbar (Repeat)
00:30 AM: Desi Gallan Desi Lok (Repeat)
02:30 AM: Sach-O-Sach (Repeat)
03:30 AM: Geet Sangeet

Sunday

04:00 AM: Nitnem, Asa Di Var, Kirtan, Katha Vichar, Dhadi Varan, Kavishri
09:00 AM: Lahaori Darbar (Repeat)
10:00 AM: Desi Gallan Desi Lok (Repeat)
11:00 AM: Des Pardes (Repeat)
01:00 PM: Stereo 974 Fm Show (Repeat)
05:00 PM: Sur Sangeet
06:00 PM: Rehras Sahib, Kirtan, Katha Vichar, Dhadi Varan, Kavishri
07:30 PM: Farmaishi Geet With Kahlon Sandeep
08:30 PM: Non Stop Music